| Shlok Name

Shlok Name From First Char | Shlok Name from Any Char | No. of Records                          Print | Print Full

अतो अन्यद् आर्तम् ... ........  बृहदारण्यकोपनिषद् (3|4|2 )  

अतो अस्मि लोके वेदे च... ........  भगवद्गीता (15|18 )  

अतो निरन्तरायत्वात् परां... ........  संगीतरत्नाकर (7|1354-1356 )  

अतो मर्त्यादिदृष्टीनां...स्थितम्... ........  मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिक (21 )  

अतोहि मध्यमः पक्षः...दर्शितः... ........  शुद्धाद्वैतमार्तण्ड (35-36 )  

अत्यन्ताभिनिवेशश्चेत् संसारे न भवेत् ........  तत्त्वार्थदीपनिबन्ध (2|217 )  

अत्यन्तासत्यपि हि अर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि... ........  श्लोकवार्तिक (1|1|2|6 )  

अत्र निष्पन्दत्वेन ........  काव्यप्रकाश (2|8|8 )  

अत्र मां मार्गयन्त्याद्धा ........  भागवतपुराण (11|7|23 )  

अत्र सर्गो विसर्गः च... ........  भागवतपुराण (2|10|1 )  

अत्र हि एते सर्वे एकं भवति ........  बृहदारण्यकोपनिषद् (1|4|7 )  

अत्रतु ईश्वर: कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथाकर्तुं च समर्थः ईश्वरः ........  भागवत सुबोधिनी (1|1|2 )  

अत्रात्मा स्वयंज्योतिर् भवति ........  बृहदारण्यकोपनिषद् (4|3|9114 )  

अत्रापि योगजधर्मेण व्यासः त्रयम्... ........  भागवत सुबोधिनी (1|1|1-4 )  

अत्रापि वेदनिन्दायाम् ... ........  तत्त्वार्थदीपनिबन्ध (2|216 )  

अत्रैव शामराः...शुद्धंम विशेषितम्... ........  शुद्धाद्वैतमार्तण्ड (22 )  

अथ अकामयमानः... ........  बृहदारण्यकोपनिषद् (4|4|6 )  

अथ एतत् परमं गुह्यम्... ........  भागवतपुराण (11|11|49 )  

अथ एषाम्... ........  भागवतपुराण (11|10|14 )  

अथ कथम् एतएव रसाः?... ........  रसगंगाधराह्निक (1 )  

1 2 3 4 5 6 135