| Shlok Name

Shlok Name From First Char | Shlok Name from Any Char | No. of Records                          Print | Print Full

मन्त्रोपदेशमात्रेण... ........  ब्रह्मवैवर्तपुराण (1।57-60 )  

मन्त्रोपासनवैदिकतान्त्रिकदीक्षार्चनादिविधिभिः ........  भक्तिहंसमंगलाचरण ( )  

मन्नामविक्रयी विप्रो... ........  ब्रह्मवैवर्तपुराण (85।196-197 )  

मन्निकेतम्... ........  भागवतपुराण (11।25।25 )  

मन्मना भव मद्भक्तो... ........  भगवद्गीता (9।34 )  

मम माया... ........  भगवद्गीता (7।14 )  

मम योनिः महद् ब्रह्म... ........  भगवद्गीता (14।3 )  

ममयोनिर्महद्ब्रह्म ........  भगवद्गीता (14।3 )  

ममैव अंशो जीवलोके... ........  भगवद्गीता (15।7 )  

मयड्वैतयोर्भाषायाम् ........  पाणिनिसूत्र (4।3।143 )  

मया ततम् इदं...अव्यक्तमूर्तिना... ........  भगवद्गीता (9।4 )  

मया प्रसन्नैन तव, अर्जुन... ........  भगवद्गीता (11।47 )  

मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः... ........  भागवतपुराण (9।4।66-67 )  

मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः ........  तैत्तिरीयसंहिता (1।8।4।1 )  

मल्लिंग-मद्भक्तजन ........  भागवतपुराण (11।11।34 )  

महतः परम् अव्यक्तम् ... ........  कठोपनिषद् (1।3।11 )  

महान् इन्द्रो...नृवदाचर्षणिप्रा ........  तैत्तिरीयब्राह्मण (3।5।7।4 )  

महापातकिनं शवं स्पृष्ट्वा... ........  द्रव्यशुद्धि स्नानयोग्यनिमित्तविचार ( )  

महापुरुषम् अभ्यर्चेद्... ........  भागवतपुराण (11।3।48 )  

महापुरुषस्तोत्रं च... ........  ब्रह्मवैवर्तपुराण (1।19।3-4 )  

1 17 18 19 20 21 22