Pravachana list > Shri Sharadbawa > SadhanDeepika
#Pravachan Name
1SadhanDeepika (Shlok 1 to 12) - Rajkot - 2009
2SadhanDeepika (Shlok 91 to 127) - Rajkot - 2012