Pravachana list > Shri Sharadbawa > Shodash Granth
#Pravachan Name
1Balbodh - HalolVidyapith - 2015
2Pushti-Pravah-Maryada - Bharuch
3Pushti-Pravah-Maryada - Gondal
4PushtiPravahMaryada - 2006
5ShodashGranthParichay - Halol - 2014
6Shodashgranth - Yamunashtakam
7Shodashgranth - AntahKaranPrabodh - Vadodra - 2008
8Shodashgranth - Balbodh&Chatusloki - Rajkot - 2008
9Shodashgranth - Bhaktivardhini - 2005
10Shodashgranth - Bhaktivardhini - Ahemdabad - 2007
11Shodashgranth - Bhaktivardhini - Surat - 2005
12Shodashgranth - Chatusloki - Bhavnagar - 2009
13Shodashgranth - Chatusloki - Ahemdabad - 2007
14Shodashgranth - Krishnashray - Baroda - 2004
15Shodashgranth - Krishnashray - Rajkot - 2006
16Shodashgranth - Navratna - Vadodra - 2008
17Shodashgranth - Nirodhlakshan - Vadodra - 2012
18Shodashgranth - Sanyasnirnay - Bharuch - 2009
19Shodashgranth - Sevafalam - Ahemdabad - 2012
20Shodashgranth - Siddhantmuktavali - Rajkot - 2007
21Shodashgranth - Siddhantmuktavali - Baroda - 2006
22Shodashgranth - Siddhantrahasya - Manavadar - 2009
23Shodashgranth - SiddhantRahasya - 2005
24Shodashgranth - Siddhantrahasya - Halol - 2008
25Shodashgranth - Siddhantrahasya - Baroda - 2005
26Shodashgranth - Vivekdhairyashray - Kalol - 2009
27Shodashgranth - Vivekdhairyashray - Morbee - 2009
28OnLine - BalPushti - Chatushloki
29OnLine - BalPushti - PushtiPravahMaryada
30Online - BalPushti - VivekDhairyaAshray
31Online - Balsanskar - Balbodh
32Online - Balsanskar - SiddhantRahasya
33Online - Balsanskar - Siddhantmuktavali
34Online - Balbodh
35Online - Chatushloki
36Online - Navratnam
37OnLine - SiddhantRahasya
38Shodashgranth - Bhaktivardhini - Bharuch - 2005