Pravachana list > Shri Shyammanoharji > University
#Pravachan Name
1University - Theory of Causation in Suddhadwait
2University - Darshan - 2015
3University - Shastrarth Prakaran - 2012
4University - Kashmir-Shavism - 2014
5University - Anubhasya - 2014
6University - KaryaKaranBhav - 2015
7University - Nal-Kuber - 2012
8University - KapilGeeta - 2012
9University - ShodashGranth - 2013
10University - VallabhVedant CertificateCourse - Kashmir Shaivism - 2014-15
11University - VallabhVedant CertificateCourse - Brahmavaad-aur-ShodashGranth - 2014-15
12University - VallabhVedant DiplomaCourse - Bhaktivardhini -2015-16
13University - VallabhVedant DiplomaCourse - Nalkuber - 2015-16
14University - VallabhVedant DiplomaCourse - Navratna - 2015-16
15University - VallabhVedant DiplomaCourse - Siddhantmuktavali - 2015-16
16University - VallabhVedant DiplomaCourse - VivekDhairyaAashray - 2015-16
17University - VallabhVedant CertificateCourse - Theory-of-Causation - 2015-16
18University - VallabhVedant CertificateCourse - KaryaKaranBhaav - 2014-15
19University - CertificateCourse - CausationTheory - 2015-16
20University - CertificateCourse - Kashmirshaivism - 2015-16
21University - CertificateCourse - ShodashGranthIntro - 2015-16
22University - VallabhVedant AdvanceCourse - Anubhashya - 2014-15
23University - VallabhVedant AdvanceCourse - Introduction-ShastrarthPrakaran - 2014-15
24University - VallabhVedant AdvanceCourse - ShastrarthPrakaran - 2014-15
25University - AdvanceCourse - Anubhashya - 2015-16
26University - AdvanceCourse - Sarvanirnay - 2015-16
27University - AdvanceCourse - ShastrarthPrakaran - 2015-16
28University - Advance - Anubhashya
29University - Advance - Anubhashya-Commentary
30University - Advance - IndianPhilosophy
31University - VallabhVedant DiplomaCourse - Bhaktivardhini - 2014-15
32University - VallabhVedant DiplomaCourse - Brahmavaad-aur-Shodashgranth - 2014-15
33University - VallabhVedant DiplomaCourse - Introduction-to-Philosophy - 2014-15
34University - VallabhVedant DiplomaCourse - Navratna - 2014-15
35University - VallabhVedant DiplomaCourse - ShodashGranth-Prarup - 2014-15
36University - VallabhVedant DiplomaCourse - Siddhantmuktavali - 2014-15
37University - VallabhVedant DiplomaCourse - VivekDhiaryAshray - 2014-15
38University - Diploma - Bhaktivardhini
39University - Diploma - Navratna
40University - Diploma - ShodashGranthScheme
41University - Diploma - Siddhantmuktavali
42University - Diploma - VivekDhairyAshray
43Vaishnavi-Astha