| Shlok Name

Shlok Name From First Char | Shlok Name from Any Char | No. of Records                          Print | Print Full

अग्निषोमीयं पशुमालभेत ........  तैत्तिरीयसंहिता (6|1|11|6 )  

अग्निहोत्रं जुहोति ........  तैत्तिरीयसंहिता (1|5|9|1 )  

अग्निहोत्रं तथा दर्श...नच अन्यथा ........  तत्त्वार्थदीपनिबन्ध (2|2-11 )  

अग्नीनादधीत ........  शतपथब्राह्मण (2|1|3|4 )  

अघं धुन्वन्ति कार्त्स्न्येन... ........  भागवतपुराण (6|1|15 )  

अचक्रधारिणं विप्रं... ........  पद्मपुराणोत्तरखण्ड (224|52-53 )  

अचीक्लृपन् आसनम् आत्मबन्धवे ........  भागवतपुराण (10|29|13 )  

अच्छिद्रसेवनात् चैव... ........  तत्त्वार्थदीपनिबन्ध प्रकाश (2|316 )  

अजाम् एकां लोहितशुक्लकृष्णां... ........  महानारायणोपनिषद् (9|2 )  

अजाय जनियत्रे अस्य...पुरुषो भवान् परः... ........  भागवतपुराण (10|59|28-29 )  

अजायमानो बहुधा विजायते... ........  तैत्तिरीयारण्यक (3|13|3 )  

अजिज्ञासितमद्धर्मो ........  भागवतपुराण (11|18|38 )  

अजोऽपिसन् अव्ययात्मा... ........  भगवद्गीता (4|6 )  

अज्ञश्च अश्रद्दधानश्च... ........  भगवद्गीता (4|40 )  

अज्ञानम् अन्यथाज्ञानं प्रमाणं भक्तिहेतुकम् ........  तत्त्वार्थदीपनिबन्ध (3|10|43 )  

अञ्चु गतिपूजनयोः ........  धात्वर्थपाठःभ्वादिगण (188 )  

अञ्जलिना सक्तून् प्रदाव्ये जुहुयात् ........  तैत्तिरीयसंहिता (3|3|8|4 )  

अणवः सर्वशक्तित्वात् तमः..आर्हताः... ........  मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिक (21 )  

अणवश्च ........  ब्रह्मसूत्र (2|4|7 )  

अणुः-बृहत्, कृशः-स्थूलो... ........  महाभारत (13|135|103 )  

1 2 3 4 135