| Shlok Name

Shlok Name From First Char | Shlok Name from Any Char | No. of Records                          Print | Print Full

अणोरणीयान् महतो महीयान् ........  महानारायणोपनिषद् (9|3 )  

अणोरणीयान् महतो महीयान्... ........  कठोपनिषद् (2|20-21 )  

अणोरणीयान् महतो महीयान्... ........  श्वेताश्वतरोपनिषद् (3|20 )  

अतः इदमंशेऽपि इदं रजतम्म इति...अस्ति... ........  भागवत सुबोधिनी (3|26|30 )  

अतः तत्त्वज्ञानबाधित्वात् न प्रपञ्चो वास्तवः... ........  विष्णुपुराणात्मप्रकाश (1|12|39 )  

अतः परं न अन्यद् ... ........  महानारायणोपनिषद् (1|5 )  

अतः परं प्रवक्ष्यामि... ........  स्कन्दपुराण द्वितीयवैष्णवखण्ड (4|2 )  

अतः पृच्छामि संसिद्धिं... ........  भागवतपुराण (1|19|37-38 )  

अतः प्रभवात् ........  ब्रह्मसूत्र (1|3|28 )  

अतः प्रमेयसम्पत्त्या कृष्णासक्तिः हि वर्ण्यते. ........  तत्त्वार्थदीपनिबन्ध (3|10|59-60 )  

अतः शिवः च विष्णुः च... ........  बालबोध (11-13 )  

अतः स्नेहः पदार्थान्तरम्. स भगवन्निष्ठएव ........  भागवत सुबोधिनी (1|19|16 )  

अतएव च उपमा सूर्यकादिवद्... ........  ब्रह्मसूत्र (3|2|18 )  

अतएव भागवतं नाम अन्यद्... ........  भागवतश्रीधर (1|1|1 )  

अतप्तनूः न तदामो अश्नुते... ........  ऋक्संहिता (9|83|1 )  

अतिकष्टेन प्राणान् धारयन्ति बह्व्यो... ........  भागवत सुबोधिनी (10|44|32 )  

अतिक्रान्ते सावित्र्याः... ........  आपस्तम्बगृह्यसूत्र (1|1|25-37 )  

अतिच्छन्दसर्चा मिमीते ........  तैत्तिरीयसंहिता (6|1|9|5 )  

अतो अखण्डब्रह्मवादेऽपि...अभेदो भगवदभिमतः... ........  अवतारवादावली भेदाभेदवाद (45 )  

अतो अत्र स्त्रियः प्रकरणान्ते निरूप्यन्ते ........  भागवत सुबोधिनी (10|18|5 )  

1 2 3 4 5 135