| Shlok Name

Shlok Name From First Char | Shlok Name from Any Char | No. of Records                          Print | Print Full

कःउत्तमश्लोकगुणानुवादात् ... ........  भागवतपुराण (10।1।4 )  

कथंपुनःज्ञायतेभेदकाः...भवति... ........  पातञ्जलमहाभाष्य (1।1।3।1 )  

कथंमृत्पिण्डे ...अस्ति... ........  छान्दोग्योपनिषच्छाङ्करभाष्य (6।1।4 )  

कथम् असतःसद् जायेत... ........  छान्दोग्योपनिषद् (6।2।2 )  

कथम् असतःसद् जायेत्... ........  छान्दोग्योपनिषद् (6।2।2-3 )  

कथम् इदानीम् एतेस्थायिनो... ........  भरतनाट्यशास्त्र (7।8 )  

कदाचिदपिकस्यापि...वैदिकाः... ........  मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिक (21 )  

कमर्णांजात्यशुद्ध... ........  भागवतपुराण (11।20।26 )  

कमर्णाजायतेजन्तुः... ........  ब्रह्मवैवर्तपुराण (2।24।17-23 )  

कमर्णोजन्ममहतः ........  भागवतपुराण (2।5।22 )  

कमर्ण्याविधाभृत्या... ........  अमरकोश (2।10।38 )  

करम्भपूतिसौरभ्य... ........  भागवतपुराण (3।26।45 )  

करौहरेःमन्दिरमार्जनादिषु... ........  भागवतपुराण (9।4।18 )  

कर्णौपिधायनिरयाद्... ........  भागवतपुराण (4।4।17 )  

कर्तारम् ईशंपुरुषंब्रह्म... ........  मुण्डकोपनिषद् (3।1।3 )  

कर्तृजन्यंकार्यत्वाद्... ........  न्यायसिद्धान्तमुक्तावली (1 )  

कर्मणःपापस्यनिर्हारोदूरीकरणंप्रायश्चित्तम् ........  भागवत सुबोधिनी (3।29।10 )  

कर्मणैवहिसंसिद्धिम् ........  भगवद्गीता (3।20 )  

कर्मयोगादयःसर्वेकृष्णोद्गमनहेतवः ........  तत्त्वार्थदीपनिबन्ध (2।312-313 )  

कर्माणिविज्ञानमयः...एकीभवन्ति... ........  मुण्डकोपनिषद् (3।6 )  

1 2 3 6