| Shlok Name

Shlok Name From First Char | Shlok Name from Any Char | No. of Records                          Print | Print Full

कर्माण्यपिजैमिनिःफलार्थत्वाद् ........  जैमिनिसूत्र (3।1।4 )  

कर्मैकेतत्रदर्शनात् ........  जैमिनिसूत्र (1।1।6 )  

कलिदोषतःपावित्र्यायकतिचित्... ........  संवत्सरप्रदीपिका (। )  

कलिंसभाजयन्तिआर्याः... ........  भागवतपुराण (11।5।36 )  

कलेःबलिष्ठत्वेनअग्रिमेषु... ........  तत्त्वार्थदीपनिबन्धावरणभंग (2।228 )  

कलेर्ढक् ........  पाणिनिसूत्र (4।2।8 )  

कलौनष्टदृशाम् एष... ........  भागवतपुराण (1।3।45 )  

कल्पनापोढम् अभ्रान्तंप्रत्यक्षं... ........  न्यायबिन्दु (1।4 )  

कवतीषुरथन्तरंगायति ........  ताण्ड्यब्राह्मण (11।4।2 )  

कश्चिद् धीरः ... ........  कठोपनिषद् (2।1 )  

कश्चिन् ममअनुध्यानेन... ........  भागवतपुराण (3।29।18 )  

कस्मिन् अहम् उत्क्रान्ते... ........  प्रश्नोपनिषद् (6।3 )  

कस्यकेपतिपुत्राद्याः ... ........  भागवतपुराण (8।16।19 )  

कामंक्रोधंभयंस्नेहम् ऐक्यंसौहृदमेववा ........  भागवतपुराण (10।87।47 )  

कामःतदग्रेसमवर्तताधि... ........  ऋक्संहिता (10।129।4 )  

कामःसंकल्पोविचिकित्सा ........  बृहदारण्यकोपनिषद् (1।5।3 )  

कामुकाएनंस्त्रियोभवन्ति ........  तैत्तिरीयसंहिता (6।1।6।6 )  

कामैःतैस्तैःहृतज्ञानाः... ........  भगवद्गीता (7।20 )  

कारकत्वञ्चक्रियान्वित... ........  न्यायकोश ( )  

कारणत्वस्यनिरुक्तरूपत्वे...दुर्ज्ञेयत्वापत्तिः... ........  वादवारिध (30।पृ.207 )  

1 2 3 4 6