| Shlok Name

Shlok Name From First Char | Shlok Name from Any Char | No. of Records                          Print | Print Full

कार्यकारणयोः...निकृन्तनग्रहणम्... ........  ब्रह्मसूत्राणुभाष्य (1।4।23 )  

कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनंपटतन्तुवदअवस्तुत्वाद ........  भागवतपुराण (7।15।63 )  

कार्यरूपेणनानात्वं...भिदा... ........  ब्रह्मसूत्रभास्करभाष्य ( )  

कार्यायोजनधृत्यादेःपदात् ... ........  न्यायकुसुमाञ्जली (5।1 )  

कालआत्मा... ........  भागवतपुराण (11।10।34 )  

कालंकर्मस्वभावंच ........  भागवतपुराण (2।5।21 )  

कालरूपोवतीर्णोऽस्याम् ........  भागवतपुराण (1।13।48 )  

कालवृत्यातुमायायाम् ........  भागवतपुराण (3।5।26 )  

कालाद् गुणव्यतिकरः ........  भागवतपुराण (2।5।22 )  

कालेननष्टाप्रलये ........  भागवतपुराण (11।14।3 )  

कालेनाव्यक्तमूर्तिना ........  भागवतपुराण (3।10।12 )  

कालोऽस्मिलोकक्षयकृत्प्रवृद्धो ........  भगवद्गीता (11।32 )  

काव्यादीनाम् असत्यत्वात्... ........  तत्त्वार्थदीपनिबन्ध प्रकाश (2।80 )  

कास्त्रीअंगतेकलपदायतमूर्च्छितेन... ........  भागवतपुराण (10।26।40 )  

किंज्योतिरयंपुरुषः ........  बृहदारण्यकोपनिषद् (4।3।2 )  

किञ्चलोकाःभ्रान्ताःभवन्त्येव... ........  भागवत सुबोधिनी (1।11।39 )  

किन्तुआप्तकल्पश्चअयं... ........  न्यायभाष्य (4।1।21 )  

किंन्नरान्... ........  भागवतपुराण (3।20।45 )  

किंपुनःब्राह्मणाःपुण्याः... ........  भगवद्गीता (9।33 )  

किम् अलभ्यंभगवति... ........  भागवतपुराण (10।36।2 )  

1 2 3 4 5 6