| Shlok Name

Shlok Name From First Char | Shlok Name from Any Char | No. of Records                          Print | Print Full

चकास गोपिपरिषद् गतोर्चित् ........  भागवतपुराण (10।29।14 )  

चक्रं वा शंखचक्रे वा... ........  पद्मपुराणोत्तरखण्ड (224।30-31 )  

चक्रचिह्नविहीनस्तु... ........  पद्मपुराणोत्तरखण्ड (224।32-33 )  

चक्रलाञ्छनहीनस्य... ........  स्कन्दपुराण द्वितीयवैष्णवखण्ड मार्गशीर्षमाहात्म्य (4।58 )  

चक्रांकिततनुः यस्तु... ........  पाराशरमाधवीय (। )  

चक्षुर्भ्यां मनसा च तद्रूपामृतम्... ........  ब्रह्मसूत्राणुभाष्य (4।2।1 )  

चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य ........  भागवतपुराण (11।15।20 )  

चण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा... ........  मनुस्मृति (11।175 )  

चण्डालो जायते यज्ञकरणात् शूद्रभिक्षिता... ........  याज्ञवल्क्यस्मृति (1।5।126 )  

चतस्रस्तु परित्याज्याः... ........  वशिष्ठस्मृति (21।10 )  

चतुर्दशं भविष्यं स्यात्... ........  भागवतपुराण (12।13।6-7 )  

चतुर्लक्ष उदाहृता... ........  भागवतपुराण (12।13।9 )  

चतुर्विधा भजन्ते माम् ........  भगवद्गीता (7।16 )  

चत्वारि भूभृतां प्रोक्ते... ........  पद्मपुराण (52-54 )  

चत्वारो वर्णाः ब्राह्मण... ........  आपस्तम्बधर्मसूत्र (1।1।4 )  

चन्दनोशीरकर्पूर... ........  भागवतपुराण (11।27।30 )  

चन्द्रसूर्यग्रहे तीर्थे... ........  रुद्रयामल (। )  

चमसवद् अविशेषाद्... ........  ब्रह्मसूत्र (1।4।2 )  

चमूषत् श्येनः शकुनो... ........  ऋक्संहिता (9।96।19 )  

चरणं पवित्रं विततं पुराण... ........  महानारायणोपनिषद् (5।10 )  

1 2 3 6