| Shlok Name

Shlok Name From First Char | Shlok Name from Any Char | No. of Records                          Print | Print Full

नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिः भगवतो नृप! ........  भागवतपुराण (10।26।14-16 )  

नृत्यतो गायतः पश्यन्... ........  भागवतपुराण (11।22।52-55 )  

नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः ........  भागवतपुराण (3।26।37 )  

नेह नानास्ति किञ्चन... ........  बृहदारण्यकोपनिषद् (4।4।19 )  

नैतत् त्वया दाम्भिकाय... ........  भागवतपुराण (11।29।30-31 )  

नैतद् एवं यथात्थ त्वं...दुरत्यया... ........  भागवतपुराण (11।22।5 )  

नैव आत्मनः प्रभुः अयं निजलाभपूर्णः ........  भागवतपुराण (7।9।11 )  

नैव आत्मनः प्रभुः अयं... ........  भागवतपुराण (7।9।11 )  

नैव आत्मा च यथा भवान्... ........  भागवतपुराण (11।14।15 )  

नैव उपयन्ति अपचितिं... ........  भागवतपुराण (11।29।6 )  

नैष जातेः प्रकर्षः. कस्य तर्हि?... ........  पातञ्जलमहाभाष्य (5।3।55 )  

नैष दोषः सर्वे एते शब्दाः... ........  पातञ्जलमहाभाष्य (5।1।115 )  

नैषां वयं नच वयं प्रभवाम दण्डे... ........  भागवतपुराण (6।3।27 )  

1 25 26 27