Pravachankar Name :

Shri Shyammanoharji
Shri Sharadbawa
Shri Purushottambawa
Maitri Raja