Tatvarthdeepnibandh

(1)
Tatvarthdeep Nibandh
(A) Sastrarth Prakarn (B) Sarvanirnya Prakaran (C) Bhagvartarth Parkarn

(2)
Bhashya
(A) Purvmimansa Bhashya (B) Brhmasutra Bhashya (C) Gaytri Bhashya
1) Karikatmak 1) Karikatmak
2) Gadhaytmak 2) Gadhaytmak
Title Author Language Description e-book
Tatvarthdeep Nibandh – 1 Mahaprabhu Shree Vallabhacharyaji Sanskrit Sastrarth Prakarn + Sarvanirnya Prakaran
Tatvarthdeep Nibandh – 2 Mahaprabhu Shree Vallabhacharyaji Sanskrit Bhagvartarth Parkarn
Tatvarthdeep Nibandh – 3 Mahaprabhu Shree Vallabhacharyaji Sanskrit Bhagvartarth Parkarn
Bhagvartarth Parkarn Mahaprabhu Shri Vallabhacharyji / Translation by Shri Nanulal Gandhi Gujarati Bhagvartarth Parkarn
Shastrarth Skandh Prakaranarth Mahaprabhu Shri Vallabhacharyji / Translation by Shri Nanulal Gandhi Gujarati Bhagvartarth Parkarn
Sarvanirnay Prakran With Sanchora Shri Gokuldasji Tika Mahaprabhu Shri Vallabhacharyji Sanskrit / Vrajbhasa Tatvarthdeep Nibandh
Shashtrarth Upodgath Prakaran With Sanchora Shri Gokuldasji Tika Mahaprabhu Shri Vallabhacharyji Sanskrit / Vrajbhasa Tatvarthdeep Nibandh
Shashtrarth SAT Prakaran With Sanchora Shri Gokuldasji Tika Mahaprabhu Shri Vallabhacharyji Sanskrit / Vrajbhasa Tatvarthdeep Nibandh
Shashtrarth CHIT Prakaran With Sanchora Shri Gokuldasji Tika Mahaprabhu Shri Vallabhacharyji Sanskrit / Vrajbhasa Tatvarthdeep Nibandh
Shashtrarth BRAHMA Prakaran With Sanchora Shri Gokuldasji Tika Mahaprabhu Shri Vallabhacharyji Sanskrit / Vrajbhasa Tatvarthdeep Nibandh